BURS BAŞVURU FORMU BİLGİLENDİRME

Öğrenim Bursu Teknik ve meslek öğretim okullarının, Orta Öğrenim veya Yüksek Öğrenim seviyelerine kayıt olmaya hak kazanan veya bu okullarda öğrenimlerine devam eden, maddi destek ihtiyacı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başarılı öğrencilere verilen senelik bir burstur. Her öğretim yılında yeni başvuru gerekmektedir. Burs alan öğrenciler başarılı eğitim yılları ve ihtiyaç durumları devam ettiği sürece öncelikli olarak değerlendirilir. SAV Vakfı bursundan yararlanmak için herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs alınmaması gerekmektedir. Kuruluşlar arasında yapılan yazışmalar sonucunda burs alındığı tespit edilen öğrencinin bursu kesilir.

ÖĞRENİM BURSU AŞAĞIDA SAYILAN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA VERİLİR.

 1.       Başvuru Şartları:

a)      Teknik ve  Mesleki Orta Öğrenim Seviyesi:

·         Yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler) veya diploma notu giriş sırasına göre önde olmak (tercihen bölüme girenler arasında, giriş puanına göre ilk yarıda olmak)

·         Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması daha yüksek olmak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.

b)      Yüksek Öğrenim (Fakülte ve Bölümler) Seviyesi: 

·         Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için Devlet üniversitesi kazanan Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

·         Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

Vakfın amacına ve ilkelerine uygun olduğu takdirde gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları kabul edilir. Bu durumda bağışta bulunanın istediği şartlar dikkate alınır.
Yüksek Öğrenim Burs Adayının Devlet Üniversitesi ve örgün öğretimde olması esastır. Özel Üniversitelerde veya Vakıf Üniversitelerinde tamamen veya kısmen paralı öğrenim görenlerle Açık Öğretim öğrencilerinin başvuruları değerlendirilmez.

 BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI, BURS MİKTARI VE BURS TAHSİS ESASLARI

Madde 5 – Öğrenim bursu için her yıl vakıf bütçesine konulacak ödenek ile burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs tutarı Vakıf Yürütme Kurulunca belirlenir. Gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları da değerlendirilir. Öğrenim bursu Ekim ayından başlayarak Haziran’a kadar 9 ay süreyle verilir.

Madde 6 – Öğrenim bursu başvuru esasları ve başvuru süresi Vakıf Yönetimince belirlenerek başvuru formları ile birlikte Vakfın İnternet Sitesinde Eylül ayında yayınlanarak duyurulur.

BAŞVURU

Madde 7- Ön Başvurular SAV web sayfasında yer alan online başvuru işlemlerinin tamamlanması ile alınacaktır. Ön Başvuru neticesinde burs almaya hak kazanan öğrenciler kendilerine yapılan bildirim ile birlikte Yönetmeliğin 9. Maddesinde yer alan gerekli evrak ve SAV web sayfasından temin edilecek. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan “Bilgilendirme Formu” ile “ SAV Burs Başvuru Formu”nun doldurulup mutlaka ıslak imza şekilde posta aracılığıyla ya da elden Değirmen sokak no 16 Ar Plaza A Blok Yönetim ofisi Kozyatağı Kadıköyİstanbul adresine ulaştırılması gerekmektedir. Ön Başvuru esnasında aktarılan bilgilerin eksik veya hatalı olduğu anlaşıldığı taktirde, öğrencinin başvurusu alınmamış sayılacaktır.

ÖĞRENİM BURSU ALACAK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ

Madde 8 – Vakfa yapılan başvurular bu yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Ön başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğu hakkında vakıf yönetimi her türlü resmi ve sivil makamlar/kurumlar/kişiler nezdinde inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Yapılan incelemede eksik ve yanlış bilgi verildiği anlaşılan başvurular değerlendirme dışında bırakılır. Başvuran öğrenci sayısının, verilecek burs sayısından fazla olması halinde, başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrenciler değerlendirilerek sıralanır. Yapılan sıralamada Vakıf Yönetimince verilmesine karar verilen öğrenim bursu adedi kadar öğrenciler mülakata çağırılır.

NİHAİ BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

Madde 9 – Bildirimde bulunulan Burs almaya hak kazanan öğrencilerden kendi seviyelerindeki Nihai Başvuru evrakını tamamlamaları ve Vakfa iadeli taahhütlü posta yolu ile olarak ulaştırmaları için 3 hafta süre verilir.

Teknik Mesleki Orta Öğrenim Seviyesi:Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını veya diploma notunu gösteren belgeyi,
Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini, Öğrencinin annesi adına açılmış bankamatik hesabını gösteren ve IBAN Numarasını da içeren banka belgesi fotokopisi (öğrencinin annesinin hayatta olmaması veya velayetinin anne dışında birisinde olması durumlarında, değerlendirme ayrıca yapılarak gerekli evraklar bildirilecektir),

Yüksek Öğrenim (Teknik Fakülte ve Bölümler) Seviyesi:
Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,
Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
Tüm Seviyedeki Öğrenciler;
Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgâh belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi,Nüfus cüzdanı fotokopisi,2 adet vesikalık fotoğraf,Savcılıktan sabıkası olmadığına dair belge,Öğretim kurumundan alınmış onaylı ve yeni tarihli öğrenci belgesi,Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) Öğrencinin eksik veya yanlış bilgi verdiği hangi aşamada tespit edilirse, burs işlemleri derhal durdurularak yasal işlemlere başlanır.

Yapılan burs müracaatlarının değerlendirilmesinden sonra SAV burs kriterlerine uygun öğrenciler kontenjanlar dahilinde burs almaya hak kazanır.

Bütün öğrencilere başarılı ve verimli bir yıl dileriz.